Zarządzenie Nr 94/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 9 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 16.848,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 14.759,00 zł
b) w dziale 750 "Administracja publiczna" na kwotę 48,00 zł
c) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na kwotę 2.041,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 94/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 9 grudnia 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
    Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie    
1. 801 Oświata i wychowanie 6.509,00 6.509,00
  80101 Szkoła Podstawowa 6.509,00  
  4240 Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek 993,00  
  4280 Zakup usług zdrowotnych 234,00  
  4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00  
  4430 Różne opłaty i składki 1.232,00  
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50,00  
  80113 Dowóz uczniów   1.509,00
  4300 Zakup usług pozostałych   1.509,00
  80148 Stołówki szkolne   5.000,00
  4220 Zakup środków żywności   5.000,00
2. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 141,00 141,00
  85401 Świetlice szkolne 141,00 141,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy   141,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 141,00  
3. 750 Administracja publiczna 48,00 48,00
  75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 48,00 48,00
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 48,00  
  4410 Podróże służbowe krajowe   48,00
    Szkoła Podstawowa w Cewkowie 5.290,00 5.290,00
1. 801 Oświata i wychowanie 8.250,00 8.250,00
  80101 Szkoła Podstawowa 8.050,00 7.250,00
  4270 Zakup usług remontowych 8.000,00  
  4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00  
  80113 Dowóz uczniów   7.250,00
  4300 Zakup usług pozostałych   7.250,00
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 200,00 1.000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 200,00  
2. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.900,00 1.900,00
  85401 Świetlice szkolne 1.900,00 1.900,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1.900,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00  
  4240 Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek 1.300,00  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 94/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.01.2021 10:00
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.01.2021 12:53