Zarządzenie Nr 95/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele rolne stanowiących własność Gminy Stary Dzików

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020.713) oraz art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020.1990):

Zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam stawkę rocznego czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy, przeznaczone do użytkowania rolniczego w wysokości 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści zł) za 1 ha fizyczny.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty wykorzystywane na cele rolne stanowiące własność Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2021 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 95/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele rolne stanowiących własność Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.01.2021 10:05
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.01.2021 10:05