Uchwała Nr 221/XXXI/2006

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 22 lutego 2006 r.

  

w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego p.n. „Dostępna Gmina – Etap II”

  

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednol. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

  

Rada Gminy w Starym Dzikowie

uchwala co następuje:

  

§ 1

 

Zmniejsza się zakres wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego p.n. „Dostępna Gmina – Etap II” o zadanie „Modernizacja drogi gminnej Nowy Dzików - Ułazów” przewidziane do realizacji w 2006 r. na kwotę wydatków 1.500.000,– zł.

Łączne nakłady finansowe na program po zmianach wynoszą 1.205.070,– zł.

  

§ 2

 

Wykaz zawierający limity wydatków na realizację programu zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

  

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 221/XXXI/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego p.n. „Dostępna Gmina - Etap II”
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:21.04.2006 10:26
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 13:17