Zarządzenie nr 102/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.) oraz art. 7 pkt 1 i 3 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Wójta Gminy Stary Dzików Nr 44/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Starym Dzikowie zmienia się załącznik do Zarządzenia w następujący sposób:
Rozdział VI § 36 otrzymuje brzmienie:
1. Wynagrodzenie za pracę płatne jest miesięcznie z dołu.
2. Wypłata wynagrodzenia następuje przelewem na konto bankowe pracownika po uzyskaniu jego pisemnej zgody.
3. Wypłata wynagrodzenia następuje najpóźniej do dnia 28 każdego miesiąca, przy czym, jeżeli dzień 28-go jest dniem wolnym od pracy, wypłata wynagrodzenia następuje w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 102/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.01.2021 10:25
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.01.2021 13:41