Zarządzenie Nr 90a/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 577.117 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich - 1.043 zł
- świadczenie wychowawcze - 449.989 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 107.024 zł
- przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - 270 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie wydatków związanych z realizacją programu "Wspieraj seniora" - 12.021 zł
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej - 6.770 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 265 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 265 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 577.117 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń wychowawczych - 449.989 zł
- wydatki osobowe pracownika realizującego zadania z zakresu spraw obywatelskich - 1.043 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 107.024 zł
- zakup materiałów do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - 270 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników ośrodka pomocy społecznej - 6.770 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz zakup materiałów w programie "Wspieraj seniora" - 12.021.zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 265 zł, w tym na: - wynagrodzenie pracownika świadczącego usługi opiekuńcze - 265 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 558.326 zł, z tego na:
- świadczenia wychowawcze - 449.989 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 107.024 zł
- dofinansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich - 1.043 zł
- przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - 270 zł
b) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 265 zł, z tego na:
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 265 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 8.000 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 3.700 zł
b) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 300 zł
c) w dziale "Kultura fizyczna" na kwotę 4.000 zł

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 90a/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 listopada 2020 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 1.313
  75011 Urzędy wojewódzkie 1.043
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.043
  75056 Spis powszechny i inne 270
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 270
2. 852 Pomoc społeczna 18.791
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 6.770
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6.770
  85295 Pozostała działalność 12.021
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 12.021
3. 855 Rodzina 557.013
  85501 Świadczenie wychowawcze 449.989
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 449.989
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 107.024
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 107.024
    Razem zwiększenia 577.117
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 265
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 265
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 265
    Razem zmniejszenia 265

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 90a/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 listopada 2020 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 1.313
  75011 Urzędy wojewódzkie 1.043
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.043
  75056 Spis powszechny i inne 270
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 270
2. 852 Pomoc społeczna 18.791
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 6.770
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.770
  85295 Pozostała działalność 12.021
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.500
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 521
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
3. 855 Rodzina 557.013
  85501 Świadczenie wychowawcze 449.989
  3110 Świadczenia społeczne 449.989
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 107.024
  3110 Świadczenia społeczne 107.024
    Razem zwiększenia 577.117
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 265
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 265
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 265
    Razem zmniejszenia 265

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 90a/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 listopada 2020 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 1.313
  75011 Urzędy wojewódzkie 1.043
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.043
  75056 Spis powszechny i inne 270
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 270
2. 855 Rodzina 557.013
  85501 Świadczenie wychowawcze 449.989
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 449.989
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 107.024
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 107.024
    Razem zwiększenia 558.326
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 265
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 265
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 265
    Razem zmniejszenia 265
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 1.313
  75011 Urzędy wojewódzkie 1.043
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.043
  75056 Spis powszechny i inne 270
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 270
2. 855 Rodzina 557.013
  85501 Świadczenie wychowawcze 449.989
  3110 Świadczenia społeczne 449.989
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 107.024
  3110 Świadczenia społeczne 107.024
    Razem zwiększenia 558.326
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 265
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 265
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 265
    Razem zmniejszenia 265

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 90a/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 listopada 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1.
1. 020 Leśnictwo 3.700 3.700
  02001 Gospodarka leśna 3.700 3.700
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.700  
  4270 Zakup usług remontowych   3.700
2. 750 Administracja publiczna 300 300
  75095 Pozostała działalność 300 300
  4190 Nagrody konkursowe   300
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300  
3. 926 Kultura fizyczna 4.000 4.000
  92601 Obiekty sportowe 4.000 4.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000  
  4300 Zakup usług pozostałych   2.100
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   450
  4430 Różne opłaty i składki   1.450
    Razem 8.000 8.000

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 90a/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:04.01.2021 12:55
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.01.2021 12:12