Zarządzenie Nr 103/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 15.593,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 10.067,00 zł
b) w dziale 750 "Administracja publiczna" na kwotę 5.526,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 103/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 21 grudnia 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
    Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie    
1. 801 Oświata i wychowanie 5.920,00 5.920,00
  80101 Szkoła Podstawowa 5.200,00 5.920,00
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   4.920,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 200,00  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.454,00  
  4240 Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek 45,00  
  4300 Zakup usług pozostałych 1.501,00  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   1.000,00
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 720,00  
  4300 Zakup usług pozostałych 720,00  
    Szkoła Podstawowa w Cewkowie 4.147,00 4.147,00
1. 801 Oświata i wychowanie 4.147,00 4.147,00
  80101 Szkoła Podstawowa 2.115,00  
  4270 Zakup usług remontowych 2.115,00  
  80148 Stołówki szkolne 2.000,00 4.147,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00  
  4220 Zakup środków żywności   4.147,00
  80195 Pozostała działalność 32,00  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32,00  
2. 750 Administracja publiczna 5.526,00 5.526,00
  75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.926,00 5.526,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   3.595,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.600,00  
  4280 Zakup usług zdrowotnych   200,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1.926,00  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   1.021,00
  4410 Podróże służbowe krajowe   210,00

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 103/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.01.2021 13:10
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.01.2021 13:10