Zarządzenie Nr 104/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie umorzenia należności pieniężnej za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5, § 6 ust. 2 i § 8 uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 125/XX/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stary Dzików oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielenia tych ulg (Dz. U. Wojew. Podkarpackiego poz. 1716 z dnia 14.08.2012 r.)

zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Po rozpatrzeniu wniosku ...........................................................................................................................* o umorzenie należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami, umarzam:
- należności za ścieki - 131,38 zł
- odsetki za ścieki - 0,48 zł
2. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega doręczeniu ....................................*.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 104/2020
z dnia 21.12.2020 r.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2020 r. do Wójta Gminy Stary Dzików wpłynęło podanie ...................................................................................................................* w sprawie umorzenia należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków z nieruchomości w/w.
Po sczytaniu licznika i zafakturowaniu zużycie wody wyniosło 41 m3 Wielkość zużytej wody przekracza średnią z poprzednich okresów rozliczeniowych spowodowaną awarią rur.
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 5 Należności pieniężne mogą być umarzane, jeżeli: zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
Natomiast § 6 ust. 2 uchwały Rady gminy w Starym Dzikowie Nr 125/XX/2012 r. z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stary Dzików oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielenia tych ulg, stanowi że: Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych (odsetek i kosztów dochodzenia należności). Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne (odsetki i koszty dochodzenia należności).
Uwzględniając powyższe fakty organ postanowił, że umorzy należności za odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami na kwotę 131,86 zł.

 

* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) pominięto imię, nazwisko oraz adres nieruchomości Wnioskodawcy

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 104/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.01.2021 13:25
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:08.01.2021 08:00