(Ta uchwała została zmieniona Uchwałami 187/XXXIX/2021, 195/XL/2021 i 203/XLI/2021)

Uchwała Nr 172/XXXVI/2020
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2021 rok

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 oraz objaśnienia stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci
b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe
2) zawieranych na czas określony do kwoty 5.000.000 zł

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci
b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe
2) zawieranych na czas określony do kwoty 1.500.000 zł

§ 4

Traci moc uchwała Nr 115/XXI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy w Starym Dzikowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

 
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 172/XXXVI/2020
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2021-2024 Gminy Stary Dzików

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Stary Dzików (w formie projektu) została opracowana na lata 2021-2024, tj. na lata, na które przypadają terminy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowizobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pozyczek.
Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików są:
- uchwała budżetowa na rok 2021
- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików w latach 2018 i 2019
- wartości wynikające z planu budzetu Gminy na koniec III kwartału 2019 r. i przewidywane wykonanie na koniec 2020 r.
- podstawowe założenia makroekonomiczne prezentowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie kształtowania się PKB, średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego i minimalnego wynagrodzenia
- założenie maksymalizowania dochodów bieżących i minimalizowania wydatkow bieżących w celu spełnienia wymogu okreslonego w zmienionym brzmieniu art. 242 ustawy o finansach publicznych
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

Dochody:

Dochody budżetu Gminy charakteryzują się tendencją wzrostową. Założono wzrost dochodów
bieżących w roku 2022 o ok. 2 %, biorąc pod uwagę głównie dane historyczne (analiza wzrostu dochodów bieżących w poprzednich latach). W latach 2023 i 2024 zaplanowano wzrost dochodów bieżących również o ok. 2 %.
Prognoza dochodów budżetowych w 2021 roku dokonana została w szczególności w oparciu o otrzymane informacje, co do wysokości:
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.386.392 zł - Ministerstwo Finansów,
- subwencji oświatowej - 3.350.606 zł - Ministerstwo Finansów,
- subwencji wyrównawczej - 2.506.361 zł - Ministerstwo Finansów,
- subwencji równoważącej - 268.203 zł - Ministerstwo Finansów,
- wysokość dotacji na zadania zlecone i zadania własne - 6.487.368 zł - Podkarpacki Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze.
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano przy założeniu 2 % wzrostu rok do roku.
Subwencję ogolną zaplanowano (2021-2024) w stałej wysokości, zaś dochody z tutułu dotacji i srodków przeznaczonych na cele bieżace przyjęto w kolejnych latach prognozy bazując na wykonanych wartościach z lat poprzednich. W stałej wysokości zaplanowano również dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowym od osób prawnych.
W roku bazowym wielkość dochodów podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano biorąc pod uwagę stawki uchwalone na 2021 rok przez Radę Gminy Uchwałą nr 161/XXXIII/2020 z dnia 28 października 2020 r. Stawki podatku transportowego na 2021 pozostały na poziomie w roku 2020.
Dochody z podatku rolnego oszacowano biorąc pod uwagę uchwaloną kwotę obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego do kwoty 58 zł za 1 dt (Uchwała Nr 162/XXXIII/2020 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 października 2020 r.), a podatku leśnego za 1 ha biorąc pod uwagę równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy - 43,30 zł oraz częściowym ściągnięciem zaległości z lat poprzednich. Stawki pozostałych podatków i opłat zaplanowano na poziomie planowanego wykonania za 2020 rok. W pozostałych latach 2022-2024) planuje się ich wzrost o ok. 2 %.
W zakresie dochodów majątkowych wykazane w 2021 roku dochody dotyczą:
- sprzedaży drewna z lasów gminnych - 903.500 zł
- sprzedaży nieruchomości (działek rolnych oraz działek nie będących gruntami rolnymi i lokali mieszkalnych) - 7.485 zł
- opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności - 40 zł
- dotacja (refundacja) na realizację zadania "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" - 1.611.567,95 zł
Analizując dochody uzyskane ze sprzedaży drewna w latach 2018-2019 oraz przewidywane do wykonania w 2020 roku zaplanowane wielkości uznaje się za wysoce prawdopodobne do uzyskania. W latach 2022-2024 dochody majątkowe stanowią jedynie wpływy ze sprzedaży drewna zaplanowane w stałej wysokości 1.500.000 zł.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.
W roku 2020 planowano do zaciągnięcia kredyty w wysokości 700.000 zł, jednak biorąc pod uwagę bieżącą sytuację finansową Gminy planowany kredyt w bieżącym roku nie będzie zaciągany.
W roku 2021 planuje się ograniczenie wydatków bieżących w takim zakresie, aby nie spowodowało to zakłóceń w wykonywaniu zadań własnych gminy i jednocześnie aby spełnione zostały wymogi art. 242 i 243 uofp.
W latach 2022-2024 zaplanowano 2 % wzrost wydatków bieżacych.
W Jatach 2021-2024 wynagrodzenia zaplanowano przewidując ich 2 % wzrost oraz zakładając wzrost płacy minimalnej przy jednoczesnym ograniczaniu zatrudnienia.
W pozycji "Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" ujęto wynagrodzenia wraz z pochodnymi (umowa o pracę, umowa zlecenie i o dzieło) ze wszystkich rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawartych w uchwale budżetowej.
Na 2021 rok zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadań:
- zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 105266R ulica Browarna w Starym Dzikowie" - 113.161 zł
- zadanie "Remont dachu na budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starym Dzikowie" - 150.000 zł
- modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Stary Dzików - 704.041,04 zł
- budowa Puntu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Dzikowie - 1.106.180 zł
- zadanie "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" - 1.407.526,91 zł (dotacja dla Gmin partnerskich).
W kolejnych latach wydatki majątkowe zaplanowano jako nowe wydatki inwestycyjne.

Przychody:

W 2021 roku planuje się przychody w wysokości 1.402.680 zł, w tym:
- spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Stary Dzików udzielonej na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza Szlakiem Potoku Dzikowskiego" - 296.500 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - 1.106.180 zł

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Rozchody w 2021 roku w wysokości 603.200 zł stanowią spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.
Rozchody zaplanowane są zgodnie z harmonogramem spłat zawartych w umowach z instytucjami kredytującymi:
- kredyt w BS Stary Dzików zaciągnięty w 2019 roku - 380.000 zł
- BOŚ kredyt zaciągnięty w 2018 roku - 223.200 zł

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki:

Planowany w roku 2021 deficyt w kwocie 799.480 zł pokryty zostanie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. W pozostałych latach planowana jest nadwyżka, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spełnienie wskaźnika spłaty:

Przewidywane spłaty zadłużenia w latach 2021-2024 są zgodne z relacjami, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 1.586.400 zł i stanowi sumę zaciąganych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.
W kolejnych latach następuje spadek wartości zadłużenia, aż do jego wygaśnięcia w 2024 roku.
W zadłużeniu Gminy Stary Dzików inne tytuły dłużne oprócz wymienionych w WPF nie występują.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(uchwała zmieniona Uchwałami 187/XXXIX/2021, 195/XL/2021 i 203/XLI/2021) Uchwała Nr 172/XXXVI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2021 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:07.01.2021 14:35
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:02.06.2021 12:19