Uchwała Nr 174/XXXVI/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 115/XXI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy w Starym Dzikowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2024, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 oraz objaśnienia stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 174/XXXVI/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2024 Gminy Stary Dzików
Uchwała Nr 174/XXXVI/2020 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików została podjęta w związku ze zmianą wyniku finansowego budżetu gminy - zwiększeniem deficytu o kwotę 1.404.041,04 zł.
Zaktualizowano wartość dochodów bieżących do kwoty 20.463.199,27 zł, w tym:
- zwiększono dochody z tytułu subwencji ogolnej o kwotę 19.500 zł
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.469.715,61 zł
- zmniejszono pozostałe dochody bieżące o kwotę 61.300 zł.
Zmniejszeniu o kwotę 2.438.588,95 zł uległy dochody majatkowe, w tym:
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.124. 021 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwote 1.314.620,44 zł
Zwiększeniu o kwotę 1.505.993,63 zł uległy wydatki bieżące. Zaktualizowano wartość wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
Zaktualizowano wartość wydatkow majatkowych do kwoty 12.202.620,34 zł
W związku z wprowadzonymi zmianami dochodow i wydatków zmiarue uległ wynik finansowy. Zwiększono deficyt o kwotę 1.404.041,04 zł, żrodłem jego pokrycia bedą wolne środki.
Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 2.104.041,04 zł, które przeznaczone były na pokrycie planowanego deficytu 1.404.041,04 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich - 700.000 zł.
Zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 700.000 zł.
Zaktualizowano rownież wysokość długu na koniec roku 2020 i w latach kolejnych w związku ze zmniejszeniem przychodów w postaci kredytów (700.000 zł).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 174/XXXVI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:08.01.2021 11:47
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:08.01.2021 11:47