Uchwała Nr 175/XXXVI/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.811.567,95 zł, z następujących źródeł:
a) sprzedaż drewna z lasów gminnych - 1.100.000 zł
b) wpłaty za sprzedaż wody - 50.000 zł
c) wpłaty za odprowadzanie ścieków - 50.000 zł
d) dotacja na realizację zadania „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" - 1.611.567,95 zł
2. Szczegółowe kwoty zmniejszeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 23.000 zł, z przeznaczeniem na:
a) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie - 20.000 zł
b) zakup usług w GZEAS w Starym Dzikowie - 3.000 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.430.526,91 zł przeznaczone na:
a) stypendia socjalne dla uczniów - 3.000 zł
b) utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej - 12.000 zł
c) świadczenia społeczne w ramach rozdziału 85203 „Ośrodki wsparcia" - 2.000 zł
d) realizację zadań w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 2.000 zł
e) utrzymanie podopiecznych w rodzinach zastępczych - 2.000 zł
f) utrzymanie podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 2.000 zł
g) zadanie "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" (dotacja dla gmin partnerskich) - 1.407.526,91 zł
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.404.041,04 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w kwocie 1.404.041,04 zł.
3. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 700.000 zł, w tym:
- § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" w kwocie 700.000 zł
4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.104.041,04 zł, w tym:
- § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" w kwocie 2.104.041,04 zł z przeznaczeniem na:
- pokrycie planowanego deficytu - 1.404.041,04 zł
- spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich - 700.000 zł
5. Zmniejsza się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 700.000 zł, z tego:
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 700.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 175/XXXVI/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 grudnia 2020 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 020 Leśnictwo 1.100.000
  02001 Gospodarka leśna 1.100.000
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.100.000
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 50.000
  40002 Dostarczanie wody 50.000
  0830 Wpływy z usług 50.000
3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.661.567,95
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50.000
  0830 Wpływy z usług 50.000
  90095 Pozostała działalność 1.611.567,95
  6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1.611.567,95
    Razem zmniejszenia 2.811.567,95

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 175/XXXVI/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 grudnia 2020 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 3.000
  75085 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.000
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000
2. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000
  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20.000
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 20.000
    Razem zwiększenia 23.000
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 16.000
  85202 Domy pomocy społecznej 12.000
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 12.000
  85203 Ośrodki wsparcia 2.000
  3110 Świadczenia społeczne 2.000
  85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
  4410 Podróże służbowe krajowe 500
  4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000
2. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.000
  85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3.000
  3240 Stypendia dla uczniów 3.000
3. 855 Rodzina 4.000
  85508 Rodziny zastępcze 2.000
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2.000
  85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2.000
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2.000
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.407.526,91
  90095 Pozostała działalność 1.407.526,91
  6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1.407.526,91
    Razem zmniejszenia 1.430.526,91

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 175/XXXVI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:12.01.2021 07:49
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.01.2021 07:51