(uchwała unieważniona przez Wojewodę - Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.33.2021 Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 lutego 2021 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 176/XXXVI/2020 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie poprzez likwidację Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie filia w Ułazowie)

Uchwała Nr 176/XXXVI/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie poprzez likwidację Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie filia w Ułazowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm), art. 89 ust. 1, 3 i 9 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) -

Rada Gminy Stary Dzików uchwala się, co następuje:

§ 1.

Z dniem 31 sierpnia 2021 r. zamierza się przekształcić Szkołę Podstawową w Starym Dzikowie z siedzibą w: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina Stary Dzików ul. Kościuszki 83, 37-632 Stary Dzików REGON 000663321 poprzez likwidację Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie filia w Ułazowie z siedzibą w: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina Stary Dzików, Ułazów 109 , 37-632 Stary Dzików REGON 00066332100027.

§ 2.

1. Uczniom szkoły objętej likwidacją zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie.
2. Uczniom szkoły objętej likwidacją zapewnia się bezpłatny transport i opiekę pod nadzorem opiekuna podczas transportu.

§ 3.

Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Stary Dzików do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji - przekształcenia, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji - przekształcenia szkoły rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie filia w Ułazowie, rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie oraz wystąpienia do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii dotyczącej tej sprawy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(uchwała unieważniona przez Wojewodę) Uchwała Nr 176/XXXVI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie poprzez likwidację Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie filia w Ułazowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:12.01.2021 07:55
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:10.02.2021 14:25