Uchwała Nr 177/XXXVI/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 10 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 10 lat z dotychczasowymi dzierżawcami, określonymi w załączniku nr 1 do uchwały na nieruchomościach gruntowych lub ich częściach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr:
- 6290/14 (część), 2541 (część) położone we wsi Cewków,
- 927 (część), 1404 (część), 1043 położone we wsi Moszczanica,
- 994/2 (część), 1077/1 (część), 757/12 (część), 1076/1, 1025/3 (część), 855/1, 856/1,1025/4, położone we wsi Ułazów,
- 663/36, 1366, 1350, 1352, 1353, 250/8, 250/9, 327/63 (część), 327/55 (część), 327/59 (część), 327/65 (część), 327/61 (część), 439/2 położone we wsi Nowy Dzików,
- 1460/1 (część), 2253/1 (część), 1497/4 (część), 1497/2 (część), 842/4 (część) położone we wsi Stary Dzików.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załacznik nr 1 do uchwały

Wykaz dotychczasowych dzierżawców, którym kończy się umowa

Lp. Imię i nazwisko* Nr działki i miejsce położenia Powierzchnia
1.   6290/14-Cewków 0,01
2.   927-Moszczanica 0,54
3.   927-Moszczanica 0,55
4.   927-Moszczanica 2,57
5.   1404-Moszczanica 1,10
6.   1043-Moszczanica 0,7223
7.   994/2-Ułazów 1,10
8.   663/36-Nowy Dzików 0,1591
9.   1366-Nowy Dzików 0,7434
10.   1350, 1352, 1353-Nowy Dzików 2,3005
11.   250/8, 250/9-Nowy Dzików 0,1358
12.   327/62, 327/55, 327/59, 327/65, 327/61-Nowy Dzików 10,79
13.   1460/1-Stary Dzików 1,03
14.   1460/1-Stary Dzików 0,51
15.   1460/1-Stary Dzików 1,22
16.   2253/1-Stary Dzików 0,41
17.   1460/1-Stary Dzików 1,74
18.   1497/4, 1497/2-Stary Dzików 0,60
19.   842/4-Stary Dzików 0,50
20.   842/4-Stary Dzików 2,62
21.   1497/4 Stary Dzików 0,64
22.   1077/1-Ułazów 1,26
23.   757/12-Ułazów 1,60
24.   1076/1, 1077/1, 1025/3-Ułazów 8,65
25.   855/1, 856/1-Ułazów 0,4359
26.   1025/3-Ułazów 3,10
27.   2541-Cewków 0,05
28.   994/2-Ułazów 1,44
29.   927-Moszczanica 1,30


* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) pominięto imiona i nazwiska dzierżawców

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 177/XXXVI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 10 lat
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:12.01.2021 08:05
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.01.2021 08:05