Uchwała Nr 178/XXXVI/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gmina Stary Dzików, położonych w miejscowości Ułazów na okres 10 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Stary Dzików oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1195/1 o powierzchni całkowitej 2,5103 ha i działki nr 1037/1 o powierzchni 0,8821 ha położonych w obrębie geodezyjnym Ułazów gmina Stary Dzików, dla której Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr, PR1L/00030487/2, na okres 10 lat z ich przeznaczeniem na cele rolnicze.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 178/XXXVI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gmina Stary Dzików, położonych w miejscowości Ułazów na okres 10 lat
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:12.01.2021 08:25
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.01.2021 08:25