Uchwała Nr 223/XXXI/2006

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 22 lutego 2006 r.

  

w sprawie udzielenie pomocy finansowej

dla Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

  

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

  

Rada Gminy w Starym Dzikowie

uchwala co następuje:

  

§ 1

 

Przyznaje się pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Lubaczowie w kwocie 120.000 zł na modernizację drogi powiatowej nr 1553R Cewków - Oleszyce.

  

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały  powierza się Komisji Budżetowej Rady Gminy.

  

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 223/XXXI/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Lubaczowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:21.04.2006 10:44
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 13:17