(Załącznik nr 2 zmieniony Uchwałą 194/XL/2021)

Uchwała Nr 179/XXXVI/2020
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.),

Rada Gminy Stary Dzików uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stary Dzików na rok 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021 stanowiący załącznik nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 179/XXXVI/2020
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Wstęp

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Ich realizacja prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego corocznie przez Radę Gminy.
Zadaniem Programu jest zapobieganiu powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów tych, które już aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do pokonywania już istniejących problemów. Alkoholizm i narkomania są chorobami społecznymi jak każde inne choroby wymagają leczenia. Proces ten jest długotrwały, wymagający wiele wysiłku i wytrwałości nie tylko od osób uzależnionych ale także od osób je otaczających. Im szybciej podjęte zostaną konkretne działania w tym zakresie tym większe są szanse na końcowy sukces, tym mniej osób zostanie dotkniętych tą chorobą, tym mniej będzie wypadków drogowych spowodowanych w stanie nietrzeźwości, tym mniej przemocy w rodzinie.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwany w dalszej części "Gminnym Programem" stanowi spis zadań do realizacji w 2021 roku wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, opiera się również na wytycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jest wyrazem dążenia samorządu gminnego do stwarzania warunków sprzyjających zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców gminy Stary Dzików, właściwego wychowania młodego pokolenia oraz zachowania ładu i porządku publicznego.

Rozdział II
Cele programu

I. Cele strategiczne:
1. Zapobieganie rozwojowi uzależnień alkoholowych.
2. Zmniejszenie rozmiaru problemów alkoholowych aktualnie występujących.
3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.
II. Cele operacyjne:
1. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje do powstrzymania się od spożywania alkoholu.
2. Działalność wychowawcza i informacyjna w zakresie zagrożeń uzależnieniami ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
3. Ograniczenie dostępności alkoholu.
4. Leczenie i rehabilitacja uzależnionych.
5. Udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym.
6. Podejmowanie interwencji w przypadku naruszania zakazów zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Rozdział III
Zadania wynikające z ustawy i sposób ich realizacji

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:
1) prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia,
2) kierowanie na badania pozwalające ustalić istnienie uzależnienia od alkoholu i wskazanie metod leczenia,
3) kierowanie do sądów wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu (opłaty sądowe, opinie biegłych),
4) prowadzenie dyżurów w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie przez terapeutę uzależnień dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
5) zakup, dystrybucja oraz kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych (m.in. wśród młodzieży, sprzedawców napojów alkoholowych, pracowników służby zdrowia, rodzin z problemem alkoholowym i ofiar przemocy, kierowców)
6) udział w szkoleniach przeznaczonych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7) współdziałanie z instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie leczenia osób uzależnionych.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
1) prowadzenie interwencji domowych przez funkcjonariuszy policji w sytuacjach przemocy w rodzinie,
2) udzielanie pomocy materialnej osobom uzależnionym i członkom ich rodzin przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po dokładnym rozeznaniu ich potrzeb i sporządzeniu wywiadu środowiskowego,
3) podejmowanie działań w ramach pomocy ofiarom przemocy w rodzinie - informowanie społeczeństwa o adresach instytucji niosących pomoc w sytuacjach kryzysowych w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych:
1) propagowanie pozytywnych wzorców zachowań przez wspieranie imprez i akcji bezalkoholowych promujące zdrowy styl życia,
2) wspieranie pozalekcyjnych zajęć sportowych i innych alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży (także w wakacje i ferie), doposażenie w sprzęt rekreacyjno-sportowy świetlic oraz ogólnodostępnych miejsc do spędzania wolnego czasu,
3) sfinansowanie zakupu urządzeń i programów profilaktyki uzależnień i przemocy dla szkół,
4) zakup literatury dotyczącej problematyki profilaktyki, promocji zdrowia itp.
4. Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
1) współpraca z Lubaczowskim Stowarzyszeniem na rzecz trzeźwości "VIA" i innymi instytucjami,  
2) zakup nagród uczestnikom konkursów odbywających się w czasie imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych promujących zdrowy, trzeźwy styl życia w czasie wolnym,
3) udostępnianie literatury i innych materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień i przemocy,
4) udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym w zakresie realizacji zadań profilaktycznych i propagowania alternatywnych do spożywania alkoholu form spędzania wolnego czasu.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:
1) kontrola placówek i ogródków piwnych oraz dystrybucji alkoholu prowadzona przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i funkcjonariuszy Policji mająca na celu wyeliminowanie nierzetelnych sprzedawców.
2) podejmowanie interwencji w stosunku do osób łamiących przepisy ustawy.
3) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział IV
Wynagradzanie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się wynagrodzenie w wysokości 118 zł za udział w posiedzeniu Komisji.
2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest lista obecności sporządzona każdorazowo z posiedzenia Komisji.
3. Wynagrodzenie dla członków komisji będących pracownikami UG i jednostek organizacyjnych gminy przysługuje, gdy praca komisji odbywa się poza godzinami ich pracy.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

1. Realizatorami programu są:
- Wójt Gminy,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- placówki oświatowe,
- placówki kulturalne,
- Policja,
- jednostki OSP z terenu gminy,
- organizacje pozarządowe.
2. Źródłem finansowania zadań objętych Programem są środki finansowe uzyskane z opłat za wydanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 określa założenia organizacyjne i formy działania służące osiągnięciu powyższych celów

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(załącznik nr 2 zmieniony Uchwałą 194/XL/2021) Uchwała Nr 179/XXXVI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:12.01.2021 08:36
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.05.2021 09:02