Uchwała Nr 180/XXXVI/2020
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Starym Dzikowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej.  

 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 180/XXXVI/2020
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Gminny program przeciwdziałania narkomanii został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2020 poz. 2050).
2. Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Narodowy Program Zdrowia o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.
3. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) Ustawa - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
2) Program - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział II
Cele programu

1. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się problemu narkomanii i zażywania narkotyków poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą.
2. Ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem narkotyków i uzależnieniem od narkotyków.
3. Zapobieganie zjawisku recydywy i nawrotom narkomanii u osób dotkniętych uzależnieniem.
4. Osłabienie ryzyka sięgania po narkotyki wśród młodzieży poprzez poznanie przyczyn narkomanii i sięgania po narkotyki.

Rozdział III
Realizacja zadań zawartych w ustawie

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem:
a) upowszechnianie informacji dot. adresów instytucji i miejsc, gdzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej w konkretnych sytuacjach życiowych - informator, ulotki, broszurki
b) prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii i ograniczenia szkód w związku z używaniem narkotyków,
c) podjęcie i rozwijanie współpracy z placówkami i instytucjami zajmującymi się pomocą psychologiczną, socjalną, prawną, interwencją w kryzysie, profilaktyką i terapią.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychologicznej i prawnej:
a) udzielanie pomocy prawnej dla rodzin, w których występują problemy narkomanii,
b) organizowanie działań środowiskowych - wywiadów środowiskowych, socjalnych,
interwencji rodzinnych, współpracy z rodzinami w miejscu zamieszkania,
c) informowanie o formach pomocy dzieciom i młodzieży zażywającym narkotyki,
d) uświadamianie członkom rodzin zagrożeń wynikających z narkomanii,
e) współpraca z policją, sądami i kuratorami sądowymi w zakresie kierowania na leczenie, leczenia i resocjalizacji osób uzależnionych.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów:
a) realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz edukacji na temat szkodliwości używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych skierowanych do młodzieży szkolnej oraz zakup materiałów edukacyjnych,
b) inwestowanie w miejsca i placówki kulturalne, sportu i rekreacji, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej oraz dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego,
c) promowanie alternatywnego sposobu życia wolnego od narkotyków poprzez organizowanie dyskotek, festynów, rajdów i innych działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii:
a) współpraca samorządu lokalnego z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w realizacji programu,
b) wspieranie i finansowanie działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii podejmowanych i realizowanych przez instytucje, organizacje pozarządowe bądź osoby fizyczne,
c) wspieranie placówek podlegających gminie, realizujących zadania opiekuńczo-wychowawcze poprzez dofinansowanie projektów zajęć, dożywiania, wyposażenia i materiałów.
5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu:
a) świadczenie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym przez GOPS w myśl przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
b) objęcie szczególną opieką małoletnich członków rodzin z problemem narkotykowym - dożywianie, miejsce w świetlicy, pomoc w nauce, stypendia,
c) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy ukierunkowana na pomoc osobom po leczeniu.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

1. Realizatorzy programu:
a) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
c) organizacje pozarządowe,
d) placówki kulturalne,
e) szkoły,
f) kluby sportowe,
g) podmioty działające w ochronie zdrowia,
h) Policja.
2. Źródłem finansowania zadań ujętych w programie są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 180/XXXVI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:12.01.2021 08:51
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.01.2021 08:51