Uchwała Nr 181/XXXVII/2021
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gminy Stary Dzików, położonych w miejscowości Ułazów na okres 10 lat i Cewków na okres 5 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Stary Dzików oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 850 o powierzchni całkowitej 1,2309 ha położona w obrębie geodezyjnym Ułazów, gmina Stary Dzików, dla której Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1L/00009705/1  i działka nr 1025/1  o powierzchni 0,3299 ha położona w obrębie geodezyjnym Ułazów, gmina Stary Dzików, dla której Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1L/00030487/2 na okres 10 lat z ich przeznaczeniem na cele rolnicze oraz część działki nr 7665 o pow. 0,02 ha położonej w obrębie geodezyjnym Cewków, gmina Stary Dzików, dla której Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr PR1L/00007424/3 na okres 5 lat z przeznaczeniem na dojazd do zabudowanej nieruchomości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 181/XXXVII/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gminy Stary Dzików, położonych w miejscowości Ułazów na okres 10 lat i Cewków na okres 5 lat
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:01.02.2021 09:17
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:01.02.2021 09:17