Uchwała Nr 224/XXXI/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 22 lutego 2006 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Weterynarii na 2006 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.) i art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej dla Zakładu Weterynarii na:
- p
rowadzenie profilaktyki w zakresie zapobiegania chorobom wymion u krów – 10 zł/szt.
- p
rowadzenie profilaktyki w zakresie żywienia krów zapobiegającego ketozie – 15 zł/szt.
- d
opłaty do leczenia obrzękówki i różycy u świń – 20 zł/szt.
- d
opłaty do szczepienia prosiąt – 5 zł/szt.
- dopłaty do odmotyliczania bydła – 10 zł/szt.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 224/XXXI/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Weterynarii na 2006 r.
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:21.04.2006 10:50
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 13:18