Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zarządzenie Nr 7/2006

Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 4 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz § 2, § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz. 33) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zarządzenie ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

§ 2

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:
   
1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,
   
2) posiadać specjalistyczne środki transportu, w ilości 1 przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych, o pojemności od 2  do 10 m3, zawierające, co najmniej:
       
a) instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w załączniku do uchwały rady gminy nr 220 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików,
       
b) instalację umożliwiającą prasowanie odebranych odpadów komunalnych,
    
3) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji, opisane szczegółowo w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (GPGO),
    
4)  posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, indywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej, zgodnie z zapisami GPGO,
   
4)  posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami.

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami, o których mowa, są w szczególności:
   
1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,
   
2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z ich opisem technicznym.

 

§ 3

1. Wskazuje się Zakład Zagospodarowania Odpadów Jarosław - Młyny i Zakład Zagospodarowania Odpadów w Leżajsku jako miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2, obowiązany jest – uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz gminnego planu gospodarki odpadami, do unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez przekazanie podmiotom wskazanym w ust. 1:
   
1) odpadów komunalnych nie podlegających selekcji, a więc: tworzyw sztucznych nieopakowaniowych, szkła nieopakowaniowego, odpadów mineralnych, drobnej frakcji popiołowej oraz innych strumieni odpadów komunalnych zmieszanych
   
2) zebranych selektywnie opakowań z papieru i tektury oraz papieru i tektury nieopakowaniowych, opakowań wielomateriałowych, opakowań z tworzyw sztucznych, tekstyliów, opakowań ze szkła, opakowań z blachy stalowej i z aluminium oraz metali,
   
3) zebranych selektywnie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
   
4) zebranej selektywnie frakcji odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych,
   
5) zebranych selektywnie odpadów budowlanych z remontów.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2, obowiązany jest uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz gminnego planu gospodarki odpadami do odzysku odpadów komunalnych poprzez:
   
1) poddanie ich recyklingowi i przekazanie podmiotom wskazanym w ust 1,
   
2) przekazanie ich innemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku odpadów komunalnych.

   

§ 4

1. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2, ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych winien spełnić dodatkowy warunek:
   
1) udokumentować sposób przeprowadzenia i możliwości dotrzymania ustalonej częstotliwości dezynfekcji pojemników i kontenerów oraz pojazdów samochodowych wykorzystywanych do transportu odebranych odpadów komunalnych.

 

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 25/2005 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 

§ 6

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez rozwieszenie w miejscach publicznych, położonych na terenie Gminy Stary Dzików, oraz poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.04.2006 13:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż