Uchwała Nr 229/XXXII/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Uchyla się uchwałę Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 122/XIV/2004 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 229/XXXII/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:08.12.2006 09:19
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 13:19