Uchwała Nr 230/XXXII/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały na okres 10 lat.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie
Nr 230/XXXII/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Lp

KW

Nr działki

Pow. (ha)

Położenie 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

1.

KW 9705

636/2

0,65

w. Ułazów 

Teren zabudowy zagrodowej

2.

KW 9705

673

0,27

w. Ułazów 

Teren zabudowy zagrodowej


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 230/XXXII/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:08.12.2006 09:35
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 13:19