Uchwała Nr 234/XXXII/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2005 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn .zm.) – po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 6 kwietnia 2006 r. i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co
następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu udziela się Wójtowi Gminy absolutorium za 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 234/XXXII/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:08.12.2006 11:24
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 13:20