Uchwała Nr 236/XXXII/2006

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 26 kwietnia 2006 r.

  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2006 rok

  

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165  ust. 1 i 2, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy Stary Dzików

  

uchwala co następuje:


§ 1

 

W budżecie gminy na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

1.      Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 230.000 zł z przeznaczeniem na:

a)      wykonanie izolacji zewnętrznej i wyposażenie budynku szkolnego w Starym Dzikowie.

2.      Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Zwiększa się deficyt budżetu w roku 2006 o kwotę 230.000 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 230.000 zł ustala się:

      wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.


§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i budżetowej Rady Gminy

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.Załącznik Nr 1
do Uchwały
Nr 236/XXXII/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Przychody związane z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów

 

 A   PRZYCHODY

 

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
(w zł)

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

230.000

 

Razem

230.000

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Nr 236/XXXII/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

 

I   ZWIĘKSZENIA

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Kwota
(w zł)

1.

801

80101

6050

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- budowa Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie

230.000

230.000

230.000

 

 

Razem zwiększenia

230.000

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 236/XXXII/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:08.12.2006 11:38
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 13:22