Uchwała Nr 237/XXXIII/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należno­ści pieniężnych Gminy Stary Dzików oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 43 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkłada­nia na raty płatności na rzecz Gminy Stary Dzików i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja Podatkowa, zwanych dalej ,,należnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jed­nostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej ,,dłużnikami”.

§ 2

1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:
1) należności nie ściągnięto to w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
3) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności,
5) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze.
2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 również z inicjatywy wierzyciela.
3. Decyzja (porozumienie) o umorzeniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.
4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji umorzeniowej (porozumieniu) oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. W razie niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu.
5. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust. 1 zachodzą co do wszystkich dłużników.

§ 3

1. Do umarzania należności uprawniony jest:
1) Wójt Gminy Stary Dzików, jeżeli kwota należności nie przekracza jednorazowo 1500 zł,
2) Wójt Gminy Stary Dzików po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetowej Rady Gminy, jeżeli kwota należności wynosi od 1501 zł do 2500 zł,
3) Wójt Gminy Stary Dzików po uzyskaniu zgody Rady Gminy jeżeli kwota należności przekracza 2500 zł.
2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1, rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych należność główną wraz z odsetkami umownymi – ustalane na dzień wydania decyzji lub zawarcia porozumienia.
3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

§ 4

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi Wójt Gmi­ny działając na zasadach określonych w § 3, na wniosek dłużnika, może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.
2. Od należności głównej o charakterze administracyjnym, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, pobiera się 50 % należnych odsetek ustawowych za zwłokę, liczonych za okres od dnia złożenia wniosku do dnia zastosowania ulgi.
3. Od wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, których termin zapłaty odroczono lub których spłatę rozłożono na raty, pobiera się za zwłokę 50 % zastrzeżonych w umowie odsetek umownych, a w przypadku braku ich zastrzeżenia 50 % odsetek ustawowych liczonych od dnia złożenia wniosku do dnia zastosowania ulgi.
4. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji administracyjnej lub zawarcia porozumienia.
5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi.

§ 5

Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich spłacaniu, o których mowa w  § 4 następuje:
1) w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnym w drodze decyzji administracyjnej,
2) w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w drodze porozumienia,
3) w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt 2 w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

§ 6

Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).

§ 7

Uchyla się z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały:
- Uchwałę Nr 191/XXVII/2001 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie zasad umarzania niepodatkowych należności pieniężnych stanowiących dochody Gminy oraz udzielania ulg w ich spłacie,
- Uchwałę Nr 19/II/2002 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Nr 191/XXVII/2001 z dnia 23 listopada 2001 r.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 9

Zobowiązuje się Wójta Gminy do informowania Rady Gminy o podjętych decyzjach umorzenia należności w sprawozdaniach z działalności Wójta do dnia 31 października każdego roku budżetowego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 237/XXXIII/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należno­ści pieniężnych Gminy Stary Dzików oraz jej jed
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:08.12.2006 12:57
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 13:31