Uchwała Nr 239/XXXIII/2006

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 21 czerwca 2006 r.

  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2006 rok

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165  ust. 1 i 2, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Stary Dzików

 

uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W budżecie gminy na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

1.      Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 53.430 zł, w tym z następujących źródeł:

a)      subwencja oświatowa w kwocie 53.430 zł.

Subwencje wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-5/2006 z dnia 2006-03-14.

2.      Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 384.110 zł z przeznaczeniem na:

a)      podatek od nieruchomości z wodociągów – 31.516 zł,

b)      budowa drogi w Ułazowie - Kociska – 150.000 zł,

c)      ogrodzenie cmentarza w Ułazowie – 10.000 zł,

d)      zakup wyposażenia do stołówki w Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie – 53.430 zł,

e)      zakup pomp do przepompowni – 15.000 zł,

f)        remont sieci kanalizacyjnych – 70.000 zł,

g)      opłaty sanitarne z oczyszczalni ścieków – 10.000 zł,

h)      podatek od nieruchomości z oczyszczalni ścieków – 44.164 zł.

3.      Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 70.000 zł z następujących zadań:

a)      budowa kanalizacji w Moszczanicy – 70.000 zł.

4.      Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określają załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Zwiększa się deficyt budżetu w roku 2006 o kwotę 260.680 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 260.680 zł ustala się:

-         wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.


§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Budżetowej Rady Gminy.

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie
Nr 239/XXXIII/2006
z dnia 21 czerwca 2006 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

 

I    ZWIĘKSZENIA

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Kwota
(w zł)

1.

758

75801

 

2920

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencje ogólne z budżetu państwa

53.430

 

53.430

53.430

Razem zwiększenia

53.430

 

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie
Nr 239/XXXIII/2006
z dnia 21 czerwca 2006 r.

Przychody związane z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów 

 

A   PRZYCHODY

 

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
(w zł)

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

260.680

 

Razem

260.680

 


Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie
Nr 239/XXXIII/2006
z dnia 21 czerwca 2006 r.

Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej 

 

I    ZWIĘKSZENIA

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Kwota
(w zł)

1.

400

40002

4480

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Dostarczanie wody

Podatek od nieruchomości

31.516


31.516

31.516

2.

600

60016

6050

Transport i łączność

Drogi publiczne i gminne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

150.000

150.000

150.000

3.

710

71035

4270

Działalność usługowa

Cmentarze

Zakup usług remontowych

10.000

10.000

10.000

4.

801

80101

6050

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

53.430

53.430

53.430

5.

900

90001

4210

4270

4430

4480

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Różne opłaty i składki

Podatek od nieruchomości

139.164

139.164

15.000

70.000

10.000

44.164

Razem zwiększenia

384.110

 

  

I    ZMNIEJSZENIA

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Kwota
(w zł)

1.

900

90001

6050

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70.000

70.000

70.000

Razem zmniejszenia

70.000

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 239/XXXIII/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:08.12.2006 13:12
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 13:32