Uchwała Nr 240/XXXIII/2006

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 21 czerwca 2006 r.

  

w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Starym Dzikowie

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

  

Rada Gminy w Starym Dzikowie

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się Statut Urzędu Gminy w Starym Dzikowie o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

  

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Starym Dzikowie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr 240/XXXIII/2006

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 21 czerwca 2006 r.

 

S t a t u t
Urzędu Gminy w Starym Dzikowie

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Podstawę prawną działania Urzędu Gminy w Starym Dzikowie stanowią w szczególności:

1)    ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

2)    ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),

3)     ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104).

 

§ 2

 

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1)      Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Stary Dzików;

2)      Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Stary Dzików;

3)      Zastępcy Wójta – należy przez to rozumieć Zastępcę Wójta Gminy Stary Dzików;

4)      Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Stary Dzików;

5)      Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Stary Dzików;

6)      Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Stary Dzików;

7)      Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Stary Dzików;

 

§ 3

 

1.      Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną, która zapewnia wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania przez Wójta funkcji organu wykonawczego gminy.

2.      Siedzibą Urzędu jest Stary Dzików.

 

II. Zakres  działania

 

§ 4

 

Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających na Gminie:

1)      zadań własnych, wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z innych ustaw o ile nie zostały powierzone do wykonania innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

2)      zadań zleconych na mocy ustaw szczególnych;

3)      zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej;

4)      zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia międzygminnego;

5)     zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem lub województwem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

 

§ 5

 

Do zadań Urzędu należy kompleksowa obsługa organów Gminy umożliwiająca im wykonywanie zadań w ramach kompetencji, a w szczególności:

1)     przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,

2)      przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań z jego wykonania,

3)     wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres działania Gminy,

4)      zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

5)     realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów Gminy,

6)      zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz posiedzeń, narad i spotkań innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,

7)    prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,

8)      wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

a)      przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

b)      prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

c)      przechowywanie akt,

d)      przekazywanie akt do archiwum;

9)      wykonywanie obowiązków i uprawnień przysługujących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

 

III. Organizacja i zarządzanie jednostką

 

§ 6

 

1.      Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

2.      Wójt kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki jego działania, zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania.

 

§ 7

 

Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

§ 8

 

Wójt w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swoich Zastępców.

§ 9

 

Wójt kieruje do Rady wniosek o powołanie lub odwołanie Sekretarza i Skarbnika Gminy.

 

§ 10

 

Organizację i szczegółowy zakres działania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.

 

§ 11

 

Prawa i obowiązki pracowników Urzędu określa regulamin pracy nadany przez Wójta w drodze zarządzenia oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

 

 

IV. Gospodarka finansowa

 

§ 12

 

1.     Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

2.      Podstawą działalności Urzędu jest roczny plan finansowy zgodny z układem wykonawczym budżetu gminy.

3.     Urząd prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4.      Procedury ustalania i zmian planu finansowego określają odrębne przepisy.

 

§ 13

 

Nadzór nad działalnością finansową Urzędu sprawuje Skarbnik.

 

§ 14

 

Urząd posiada odrębny rachunek bankowy.

 

 

V. Przepisy końcowe

 

§ 15

 

Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 240/XXXIII/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:08.12.2006 13:18
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 13:32