Uchwała Nr 244/XXXIII/2006

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 21 czerwca 2006 r.

  

w sprawie herbu Gminy Stary Dzików

  

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednol. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

  

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

  

§ 1

 

Herbem Gminy Stary Dzików jest na tarczy gotyckiej w polu zielonym brunatny dzik biegnący w prawo ze srebrną szablą i okiem. Powyżej gałązka dębu z pięcioma liśćmi w kolorze złotym oraz trzema żołędziami w kolorze złotym.

  

§ 2

 

Wzór herbu stanowi załącznik do uchwały.

  

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr 244/XXXIII/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 czerwca 2006 r.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 244/XXXIII/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie herbu Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:08.12.2006 13:51
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 13:33