Uchwała Nr 247/XXXIV/2006

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 23 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.) i art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104)

  

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

  

§ 1

 

W 2006 r. Gmina Stary Dzików zaciągnie długoterminowy kredyt bankowy ze środków "Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej" w wysokości 239.000 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) na częściowe sfinansowanie przebudowy drogi gminnej - ulica Słowackiego w m. Nowy Dzików. Spłata kredytu następować będzie z bieżących dochodów gminy w latach 2007-2010.
Na powyższe dochody składają się:

1)     podatki – rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, karta podatkowa, od spadków i darowizn,

2)     wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, opłaty lokalne,

3)     udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,

4)     dochody z majątku gminy,

5)     subwencje ogólne z budżetu państwa.

  

§ 2

 

Ustala się jako zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami weksel in blanco z deklaracją wekslową.

  

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 247/XXXIV/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:08.12.2006 14:10
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 13:34