Uchwała Nr 248/XXXIV/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 23 sierpnia 2006 r.

w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), § 1 ust. 4 Ramowego Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej i § 1 ust. 3 Ramowego Statutu Publicznego Gimnazjum stanowiących załączniki nr 2 i 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narowodej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.) na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Starym Dzikowie.

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Zespołowi Szkół w Starym Dzikowie przy ul. Kościuszki 83 nadaje się imię Księdza Jana Twardowskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 248/XXXIV/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:08.12.2006 14:21
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 13:34