Uchwała Nr 249/XXXIV/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 23 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami na terenie Gminy Stary Dzików

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 14 , poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) - po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Lubaczowie

 

Rada Gminy w Starym Dzikowie

uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Wyłapywaniu, na terenie Gminy Stary Dzików, podlegają bezdomne zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, oraz wałęsają się bez dozoru opiekuna i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką, której wcześniej przebywały.

2. Przeprowadzenie akcji wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter stały oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami dokonywane jest każdorazowo na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Stary Dzików po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie .

3. Zakazuje się wyłapywanie bezdomnych zwierząt w przypadku wydania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny.

 

§ 2

 

1. Termin okresowego wyłapywania zwierząt oraz granice terenu, na którym będą wyłapywane bezdomne zwierzęta wyznaczony zostanie odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Stary Dzików w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Lubaczowie.

2. Zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości, co najmniej 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania zwierząt przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.

 

§ 3

 

1. W przypadku, gdy u bezdomnego zwierzęcia podejrzewa się wściekliznę lub występują inne niepokojące objawy, a szczególnie zwierze to wykazuje agresję, pogryzie lub w inny sposób zaatakuje człowieka, następuje jego natychmiastowa izolacja. O dalszych losach tego zwierzęcia zadecyduje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaczowie po przeprowadzeniu badań.

2. Fakt pogryzienia lub jakiegokolwiek zranienia człowieka przez bezdomne zwierzę podlega niezwłocznie zgłoszeniu do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie, który zarządza izolację i obserwację zwierzęcia w celu potwierdzenia bądź wykluczenia wścieklizny.

 

§ 4

 

1. Akcja chwytania zwierząt musi być przeprowadzona pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii wytypowanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie, i w taki sposób by ograniczyć do minimum skutki stresu i bólu podczas tych czynności.

2. Wychwycone zwierzęta przewożone będą i oddane pod opiekę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, którego siedziba zostanie ustalona każdorazowo z jednostką prowadzącą wyłapywanie bezdomnych zwierząt przed kolejną akcją.

3. Za techniczną organizację wychwytywania zwierząt domowych oraz postępowanie z nimi odpowiada wynajęta do tego wyspecjalizowana firma.

 

§ 5

 

1. W przypadku ustalenia właściciela złapanego bezdomnego zwierzęcia, zwraca on poniesione przez Gminę koszty:

1)      wyłapania zwierzęcia;

2)      transportu – od miejsca wyłapania do miejsca przetrzymywania zwierzęcia;

3)      utrzymania zwierzęcia w schronisku,

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 ponosi właściciel niezależnie od tego czy odbierze zwierzę z miejsca, w którym zostało umieszczone po złapaniu.

3. Koszty, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wpłacane są na rzecz Gminy Stary Dzików. 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 249/XXXIV/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami na terenie Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:08.12.2006 14:27
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 13:35