Uchwała Nr 250/XXXV/2006

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 25 października 2006 r.

  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2006 rok

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165  ust. 1 i 2, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Stary Dzików

  

uchwala co następuje:

 
§ 1

 

W budżecie gminy na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

1.      Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 121.200 zł, w tym z następujących źródeł:

a)      „Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych” na zadanie pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie” w kwocie 100.000 zł,

b)      dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania: „Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną olejem o mocy 265 kW w Zespole Szkół w Starym Dzikowie” w kwocie 21.200 zł.

Zwiększenia dochodów wprowadzono na podstawie Uchwały Nr LIX/739/09 z dnia 28 lipca 2006 roku Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Umowa Dotacji Nr 55/2006/OA/P/D z dnia 01.06.2006 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Gminą Stary Dzików.

2.      Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 473.847 zł z przeznaczeniem na:

a)      remont drogi do cmentarza w Cewkowie – 5.000 zł,

b)      wykonanie tynków na remizie OSP w Cewkowie – 13.000 zł,

c)      zakup samochodu dla OSP Stary Dzików – 16.000 zł,

d)      opłaty komputerowe w U.G. – 5.000 zł,

e)      wynagrodzenia dla nauczycieli – 9.558 zł,

f)        opłata składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli – 34.825 zł,

g)      składki na Fundusz Pracy – 234 zł,

h)      zakup materiałów do remontu szkoły w Cewkowie – 10.000 zł,

i)        zakup opału dla szkół – 30.000 zł,

j)        rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie – 121.200 zł,

k)      zakup materiałów do remontu oczyszczalni ścieków i kanalizacji – 15.000 zł,

l)        opłata za energię elektryczną oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków – 20.000 zł,

m)    podatek od nieruchomości z oczyszczalni ścieków i kanalizacji – 24.000 zł,

n)      dokończenie kanalizacji w Ułazowie – 65.000 zł,

o)      dopłata do wynagrodzeń zatrudnionych bezrobotnych – 10.000 zł,

p)      opłaty związane z likwidacja wysypiska śmieci w Starym Dzikowie – 20.000 zł,

q)      dotacja dla świetlic i GOK – 70.000 zł,

r)       zorganizowanie spartakiady sportowej w gminie – 5.000 zł.

3.      Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 44.647 zł z następujących zadań:

a)      nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 994 zł,

b)      wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.170 zł,

c)      składki na ubezpieczenia społeczne – 13.000 zł,

d)      zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000 zł,

e)      stypendia dla uczniów – 11.483 zł.

4.      Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określają załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Zwiększa się deficyt budżetu w roku 2006 o kwotę 308.000 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 308.000 zł ustala się:

-        wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 278.500 zł,

-        nadwyżki z lat ubiegłych ­– 29.500 zł.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Budżetowej Rady Gminy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 250/XXXV/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 października 2006 r.

 

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej 

 

I    ZWIĘKSZENIA

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Kwota
(w zł)

1.

801

80101

6260

 

 


6300

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych

121.200

121.200

 

 

 

21.200

 


 

100.000

Razem zwiększenia

121.200

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 250/XXXV/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 października 2006 r.

 

Przychody związane z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów 

 

A   PRZYCHODY

 

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
(w zł)

955

957

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

Nadwyżki z lat ubiegłych

278.500

29.500

 

Razem

308.000

 

 

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 250/XXXV/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 października 2006 r.

 

Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej 

 

I    ZWIĘKSZENIA

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Kwota
(w zł)

1.

710

71035

4270

Działalność usługowa

Cmentarze

Zakup usług remontowych

5.000

5.000

5.000

2.

754

75412

6050

6060

Bezpieczeństwo publiczne

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

29.000

29.000

13.000

16.000

3.

750

75023

4300

Administracja publiczna

Urzędy gmin

Zakup usług pozostałych

5.000

5.000

5.000

4.

801

80101

4110

4210

6050

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

194.364

194.364

33.164

40.000

121.200

5.

854

85415

4010

4110

4120

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

11.483

11.483

9.588

1.661

234

6.

900

90001

4210

4260

4480

6050

90003

4010

4300

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Podatek od nieruchomości

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Oczyszczanie miast i wsi

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zakup usług pozostałych

154.000

124.000

15.000

20.000

24.000

65.000

30.000

10.000

20.000

7.

921

92109

2480

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

70.000

70.000

 

70.000

8.

926

92605

4210

Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

5.000

5.000

Razem zwiększenia

473.847

 

 

 

I    ZMNIEJSZENIA

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Kwota
(w zł)

1.

854

85401

3020

4010

4110

4240

85415

3240

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia dla uczniów

44.647

33.164

994

16.170

13.000

3.000

11.483

11.483

Razem zmniejszenia

44.647

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 250/XXXV/2006 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:08.12.2006 14:36
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 13:35