Uchwała Nr 252/XXXV/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 25 października 2006 r.

  

w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Stary Dzików

z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2007

  

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

  

Rada Gminy w Starym Dzikowie

uchwala, co następuje:

  

§ 1

 

1.      Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Stary Dzików z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2007”, dalej przywoływany jako "Program".

2.      Program, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

  

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

  

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik

do Uchwały Nr 252/XXXV/2006

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 25 października 2006 r.

  

 

Program współpracy Gminy Stary Dzików z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

na rok 2007

  

 

I. Postanowienia ogólne

 

Ilekroć w Programie jest mowa o:

ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873),

Gminie – rozumie się przez to Gminę Stary Dzików,

Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Stary Dzików,

Radzie Gminy – rozumie się przez to Radę Gminy w Starym Dzikowie,

Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy w Starym Dzikowie,

podmiotach Programu – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. „d” ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),

konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.11 ust. 2 ustawy.

   

II. Cele programu

 

1.      Zintensyfikowanie współpracy samorządu gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz podniesienie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych.

2.      Określenie zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy oraz udzielania pomocy w/w organizacjom i podmiotom przez samorząd miasta.

  

III. Uczestnicy programu współpracy

 

1.      Organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie. Ilekroć mowa w Programie o organizacjach pozarządowych rozumie się przez to również podmioty określone w art. 3 ust 3 ustawy.

2.      Program obejmuje podmioty wymienione w pkt 1 prowadzące działalność pożytku publicznego lub działające w sferze pożytku publicznego, mające swoją siedzibę na terenie gminy Stary Dzików lub działające na rzecz jego mieszkańców.

3.      Organizacje i podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji lub wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych powinny:

        wykazać doświadczenie i umiejętności w dziedzinach objętych Programem,

        wykazać umiejętności w zarządzaniu Programem,

        mieć zapewnione źródła finansowania, które zabezpieczą ciągłość funkcjonowania organizacji przez cały okres realizacji projektu i pozwolą, w wymaganym zakresie, pokryć część jego kosztów,

        ponosić bezpośrednią odpowiedzialność za przygotowanie i wdrażanie projektu.

  

IV. Zasady współpracy

 

1.      Gmina może przekazać podmiotowi Programu do realizacji zadanie własne, przeznaczając na ten cel środki finansowe.

2.      Przekazanie środków na realizację danego zadania odbywa się na podstawie umowy, zawartej pomiędzy Wójtem a podmiotem Programu, przyjmującym jego wykonanie.

3.      Przekazanie środków publicznych w innej formie niż zapisane w ustawie odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w ustawie o zamówieniach publicznych.

4.      Wójt ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych, według priorytetów przyjętych do realizacji w roku 2007.

5.      Współpraca odbywa się przy zachowaniu następujących zasad:

a)      zasada pomocniczości oznacza powierzenie organizacjom pozarządowym tych zadań, które mogą wykonać sprawniej, taniej niż instytucje gminy,

b)      zasada suwerenności stron przejawia się w poszanowaniu autonomii organizacji pozarządowych, nie narzucając sobie nawzajem woli ingerowania w wewnętrzne sprawy podmiotów,

c)     zasada partnerstwa oznacza współpracę „jak równy z równymi” na warunkach określanych dobrowolną umową,

d)      zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,

e)      zasada uczciwej konkurencji i jawności zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych i jawnych kryteriach wspierania finansowego i pozafinansowego organizacji pozarządowych.

  

V. Obszar współpracy

 

Wspólnym obszarem współpracy są wykonywane zadania publiczne przez samorząd Gminy na podstawie określonych ustaw i dobrowolne podejmowanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w ramach swojej działalności statutowej.

Program obejmuje swym zasięgiem sferę zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ustawy realizowanych przez Gminę, a w szczególności zadań o zasięgu lokalnym, w zakresie:

1)      pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; pomoc osobom niepełnosprawnym,

2)      podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

3)      działalności na rzecz mniejszości narodowych,

4)      promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

5)      działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

6)      nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

7)      krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

8)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

9)      upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

10)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

11)  porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

12)  promocji i organizacji wolontariatu.

  

VI. Kierunki podejmowanej współpracy

 

1.      Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, jej tożsamość i tradycje.

2.      Stwarzanie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców gminy.

3.      Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

4.      Efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych.

5.      Poszerzenie możliwości komunikacji organów gminy z opinią publiczną.

6.      Promowanie pozytywnych postaw oraz inicjatyw cennych społecznie.

  

VII. Formy współpracy

 

1.      Zlecanie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego lub działających w sferze pożytku publicznego realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ten cel.

a)      Zlecanie zadań publicznych następuje na podstawie ustawy w trybie:

        otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Wójta, rozstrzyganych przez komisje konkursowe,

        składania wniosków przez organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy.

Terminy składania wniosków określi Wójt i poda do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o konkursie jest publikowane w prasie lokalnej, a szczegółowa treść ogłoszenia zamieszczana na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

b)      Komisje konkursowe powoływane są zarządzeniami Wójta.

c)      W przypadku powiązania członka komisji z rozpatrywaną przez komisję ofertą, członek komisji nie może brać udziału w rozstrzyganiu w tej konkretnej sprawie.

d)      Decyzję ostateczną o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt.

e)      Informacja o wynikach konkursu oraz kwotach przyznanych dotacji podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

f)        Podmioty realizujące zadanie publiczne i dysponujące dotacją z Gminy na ten cel są zobowiązane do:

        przedstawienia pracownikowi właściwemu merytorycznie sprawozdania z wykonania zadania wraz z finansowym rozliczeniem zadania,

        udostępniania do wglądu oryginałów faktur (rachunków) dotyczących rozliczenia finansowego dotacji,

        podawania informacji o dofinansowaniu zadania ze środków budżetu Gminy.

g)      Dotacji nie można wykorzystać na:

        prowadzenie działalności gospodarczej,

        realizację zadań już zleconych danemu podmiotowi przez inny samorząd,

        projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,

        prowadzenie działalności politycznej i związkowej.

2.      Pomoc Gminy w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy. Pomoc ta obejmuje następujące działania:

a)      Informowanie organizacji o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji oraz szkoleniach w tym zakresie.

b)      Na wniosek organizacji, wydawanie opinii do wniosków.

c)     Promowanie ciekawych programów, na które można uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych.

3.      Uczestnictwo we wspólnych inicjatywach organizowanych zarówno przez Urząd, jednostki organizacyjne Gminy jak i organizacje pozarządowe.

a)      Organizowanie spotkań przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy z organami samorządu jako platformę wymiany poglądów, prezentacji najważniejszych problemów i dorobku organizacji pozarządowych.

b)      Udział przedstawicieli samorządu Gminy na zaproszenie w spotkaniach i przedsięwzięciach, konferencjach organizowanych przez organizacje pozarządowe.

4.     Stwarzanie udogodnień organizacjom pozarządowym w dostępie do lokali na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

W miarę możliwości organizacjom udostępnia się pomieszczenia będące w dyspozycji Gminy, w celach odbywania spotkań, seminariów, konferencji na warunkach określonych przepisami wewnętrznymi.

5.     Promocja, szczególnie w środkach masowego przekazu, działalności pożytku publicznego, prowadzonej przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.

Propagowanie przez Urząd działań, przedsięwzięć, realizowanych zadań przez organizacje pozarządowe może dotyczyć tylko działalności pożytku publicznego.

6.     Uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w zespołach o charakterze doradczym i inicjatywnym.

Organizacje pozarządowe mają prawo do inicjowania powołania wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli branżowych środowisk pozarządowych oraz z przedstawicieli administracji samorządowej. Zwracając się z taką inicjatywą organizacja przedstawia cel i zakres pracy takiego zespołu.

  

VIII. Priorytety w realizacji zadań publicznych

 

Za priorytetowe zadania Gminy do realizacji w roku 2007 we współpracy z podmiotami Programu przyjmuje się:

1)      w zakresie polityki społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

a)      walka z ubóstwem i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej,

b)      realizacja programów opiekuńczych dla dzieci z grup ryzyka,

c)      pomoc rodzinom w prawidłowym wypełnianiu ich roli społecznej,

d)      pomoc osobom starszym,

e)      wyrównywanie szans osób z upośledzeniem umysłowym, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin,

2)      w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości:

a)      tworzenie warunków dla podejmowania działalności gospodarczej i powstawania nowych miejsc pracy,

b)      wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze gminy,

c)      promocja lokalnej przedsiębiorczości,

d)      działania na rzecz tworzenia i rozwoju instytucji wsparcia dla sektora MŚP,

3)      w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

a)      promocja i budowanie lokalnych produktów kulturowych w tym imprez kulturalnych,

4)      w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

a)      promowanie uzdolnionej młodzieży,

b)     upowszechnianie wiedzy poprzez organizację gminnych i ponadgminnych konkursów przedmiotowych,

c)      organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,

d)      pomoc organizatorom imprez w podnoszeniu kwalifikacji i zdobywaniu uprawnień,

e)      wydawnictwa edukacyjne o charakterze krajoznawczo-turystycznym,

5)      w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

a)      wspieranie zadań związanych z kulturą i sztuką oraz ochroną dziedzictwa narodowego,

b)      wspieranie przedsięwzięć o charakterze ponadgminnym oraz imprez z wieloletnimi tradycjami i dorobkiem,

c)      organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących różne obszary kultury,

d)      organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży,

6)      w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

a)      upowszechnianie sportu wśród młodzieży szkolnej,

b)      szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży,

c)      szkolenie dzieci młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i organizację rozgrywek sportowych oraz imprez o charakterze sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych dzieci i młodzieży,

d)      organizacja imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy,

7)      w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwoju obszarów wiejskich:

a)      wspieranie szeroko pojętej edukacji ekologicznej,

b)      wspieranie działań mających na celu różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa, w celu dywersyfikacji działań na obszarach wiejskich i tworzenia alternatywnych źródeł dochodów;

8)      w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:

a)      wspieranie inicjatyw propagujących zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b)     wspieranie działań w zakresie leczenia uzależnień – realizacja programów pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi,

c)      przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – organizacja i prowadzenie programów w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie,

d)      prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

e)      wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego,

9)      w zakresie promocji wolontariatu:

a)      wspieranie organizacji prowadzących centra wolontariatu,

b)      promowanie najciekawszych inicjatyw.

  

IX. Postanowienia końcowe

 

1.      Oceny współpracy Gminy z podmiotami Programu w roku 2007 Rada Gminy dokona po złożeniu sprawozdania zbiorczego przez Wójta Gminy w terminie do 30 czerwca następnego roku budżetowego.

2.      Wójt Gminy Stary Dzików przedłoży Radzie Gminy założenia do Programu oraz priorytety na 2008 r. wraz z założeniami do budżetu na rok 2008 w terminie do 31 października 2007 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 252/XXXV/2006 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Stary Dzików z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku.
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:08.12.2006 15:00
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 13:36