Uchwała Nr 253/XXXV/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 października 2006 r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Przeznacza się do zbycia nieruchomość położoną we wsi Nowy Dzików gm. Stary Dzików oznaczoną nr ewid. 424/5, 424/6, 425/9, 425/10 o łącznej pow. 0,34.94 ha.

§ 2

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 253/XXXV/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 października 2006 r.

Lp

KW

Nr działki

Pow. (ha)

Tryb zbywania

Rodzaj zbycia

Położenie

1.

 

425/9

0,15.07

przetarg

sprzedaż

w. Nowy Dzików gm. Stary Dzików

2.

 

425/10

0,06.49

przetarg

sprzedaż

w. Nowy Dzików gm. Stary Dzików

3.

 

424/5

0,05.56

przetarg

sprzedaż

w. Nowy Dzików gm. Stary Dzików

4.

 

424/6

0,07.82

przetarg

sprzedaż

w. Nowy Dzików gm. Stary Dzików


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 253/XXXV/2006 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:08.12.2006 15:11
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 13:36