Zarządzenie Nr 28a/2006 z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków...

Zarządzenie Nr 28a/2006
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 września 2006 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami oraz rezerwy ogólnej

Działając na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) i § 12 uchwały Nr 215/XXX/2006 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok i upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie – Wójt Gminy w Starym Dzikowie

zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2006 rok o kwotę 113.242 zł, w tym z następujących źródeł:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów i burmistrzów 30.470 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.340 zł

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
- wyprawka szkolna obejmująca podręczniki szkolne 3.948 zł
- budowa gimnazjum 1 zł
- zakup wyposażenia do stołówki szkolnej 55.000 zł
- udzielenie uczniom pomocy materialnej 11.483 zł
- dotacja dla bibliotek 8.000 zł

2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2006 rok o kwotę 125.812 zł, w tym na:
- zakup materiałów do ogrodzenia cmentarzy 1.500 zł
- ogrodzenie cmentarza w Ułazowie i wykonanie alejki z kostki brukowej na cmentarzu w Starym Dzikowie 11.070 zł
- wybory wójta i rady gminy 30.470 zł
- wyprawka szkolna na zakup książek 3.948 zł
- budowa gimnazjum 1 zł
- zapomogi stałe 4.340 zł
- zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Starym Dzikowie 55.000 zł
- wynagrodzenie dla nauczycieli 9.588 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.661 zł
- składki na Fundusz Pracy 234 zł
- dotacja na zakup książek dla bibliotek 8.000 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu w roku 2006 o kwotę 12.570 zł, w tym z następujących zadań:
- rezerwa budżetowa 12.570 zł

3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się wydatki przeznaczone na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 34.810 zł, z tego:
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa 30.470 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.340 zł

2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 62.800 zł, w tym:
a) w dziale „Transport i łączność” na kwotę 23.300 zł
b) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na kwotę 7.000 zł
c) w dziale „Administracja publiczna” na kwotę 15.000 zł
d) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na kwotę 6.500 zł
e) w dziale „Pomoc społeczna” na kwotę 1.000 zł
f) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę 4.000 zł
g) w dziale „Kultura fizyczna i sport” na kwotę 6.000 zł

2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 28a/2006 z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2006 10:11