Zarządzenie Nr 31/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy pod nazwą "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Stary Dzikó

Zarządzenie Nr 31/2006
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 27 listopada 2006r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy pod nazwą „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Stary Dzików do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno -Wychowawczego w Jarosławiu Filia w Oleszycach”

Działając na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 4,5,6  Uchwały Nr 149/XX/2004 Rady Gminy w Starym Dzikowie zdnia 29 listopada 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stary Dzików podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy

zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pod nazwą „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Stary Dzików do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno -Wychowawczego w Jarosławiu Filia w Oleszycach”.

§ 2

Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2006
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 27 listopada 2006r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Stary Dzików z siedzibą w Starym Dzikowie, ul. Kościuszki 78, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu polityki społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Stary Dzików do Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno –Wychowawczego w Jarosławiu Filia w Oleszycach”.

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. nr 96, poz.873, Dz.U. z 2004r. nr 64, poz. 593, nr 116,poz. 1203).

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone  w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełnią łącznie następujące warunki:
- dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania
- posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu
- przedstawią poprawnie wypełnioną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami

I     Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

Na realizację zadania przeznacza się kwotę  25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100).

II    Zasady  przyznawania dotacji:

Zasady przyznawania dotacji regulują: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998r. nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).
Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone  w art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełnią łącznie następujące warunki:
- dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania
- posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu
- przedstawią poprawnie wypełnioną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami
Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta  zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w postępowaniu konkursowym (złożenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji).
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania ureguluje odrębna umowa.

III   Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
2. Warunki realizacji zadania:

- codzienny dowóz dzieci z głębokim, znacznym i umiarkowanym  upośledzeniem  umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu Gminy Stary Dzików z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu i z powrotem do miejsca zamieszkania
- dowóz dzieci odbywać się może wyłącznie środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych
- w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi
W roku 2007 planuje się dowóz sześciorga  dzieci z miejscowości: Cewków, Ułazów i Nowy Dzików.
Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi przepisami i standardami.
W trakcie realizacji zadania zwraca się szczególną uwagę na:
- zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznanych kwot dotacji
- prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych
-oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych

IV   Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia  29 grudnia 2006r. do godz. 10.00

Miejsce składania ofert: Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Starym Dzikowie   Urząd Gminy, ul. Kościuszki 78 , pok. 24

Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia MGPiPS z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 193, poz.1891).

Oferta złożona przez podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji na realizację zadania powinna zawierać:
- szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadania
- informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, wskazujących  na możliwość realizacji zadania
- kalkulację przewidywanych  kosztów  realizacji  zadania gminy
- wnioskowaną wysokość dotacji oraz udziału środków własnych i z innych źródeł
- termin i miejsce realizacji zadania


Do oferty powinien być dołączony:
- Statut  lub inny dokument organizacyjny lub rejestracyjny podmiotu, z którego  wynikają jego zadania statutowe oraz pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli.
- Poświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz ZUS o nie zaleganiu  podmiotu z opłacaniem składek oraz obowiązkowych należności publiczno-prawnych
- Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok
Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.
Wójt Gminy może uzależnić rozpatrywanie wniosku od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów.

Ofertę składa się w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania.

V Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2006r. o godz.10.30 w siedzibie GZEAS w Starym   Dzikowie
2.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3.Tryb oceny ofert:

Konkurs składa się z dwóch etapów:
a)      w pierwszym etapie komisja konkursowa
           - zatwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert
      - otwiera koperty z ofertami
      - ustala, które z ofert spełniają warunki określone w § 7 i 8 Uchwały Rady -Gminy  Nr           149/XX/04 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stary Dzików podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań i przekazuje je właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy lub właściwym merytorycznie jednostkom organizacyjnym gminy celem zaopiniowania
      - odrzuca oferty, które mimo wezwania do uzupełnienia, nie spełniają warunków określonych w § 7 lub 8 i niezwłocznie zawiadamia podmioty o odrzuceniu ich ofert na piśmie

b) w drugim etapie konkursu komisja konkursowa

- analizuje merytoryczną zawartość ofert, biorąc pod uwagę opinie, o których mowa w  pkt 2 ppkt a)
- wybiera najkorzystniejszą ofertę i decyduje o wysokości środków przyznanych na realizację zadania

4. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa bierze pod uwagę:
a. zgodność projektu z zadaniami gminy oraz z zadaniami statutowymi podmiotu
b. wartość merytoryczną projektu
c. koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych podmiotu oraz oczekiwaną wysokość dotacji
d. staranne i terminowe wywiązywanie się z umówi porozumień zawartych z gminą w ciągu ostatnich trzech lat
e. dotychczasową współpracę podmiotu z gminą
f. posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

Odrzuceniu podlegają oferty:
- złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu
- niekompletne
- złożone po terminie
- dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę
-złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie

VI  Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami     konkursu i odebrać formularz oferty

Ze szczegółowymi warunkami konkursu zapoznać można się codziennie w godz. 8.00-15.00 w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie , ul. Kościuszki 78, pok.24 tel. 0-16 6318050 wew.24.   Tutaj również można odebrać formularz oferty


VII Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, w tym wysokość udzielonych dotacji

Na realizację zadania pn.”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Stary Dzików do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu Filia w Oleszycach” wydatkowano:
- w roku 2004  kwotę 11.331,00  zł.
- w roku 2005 kwotę 15.220,00 zł
- w roku 2006 kwotę 17.176,00 zł

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 31/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy pod nazwą "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Stary Dzikó
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2006 10:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż