Uchwała Nr 12/II/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 1 grudnia 2006 r.

w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego p.n. „Rozwój Edukacyjny i Sportowy Gminy – II Etap”

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

1. Na zadaniu „Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie” zwiększa się zakres wykonywania programu o:
- przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię ekologiczną (olejową) na wartość 21.200 zł,
- wyposażenie na wartość 210.000 zł.
Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu po zmianach wynoszą 627.237 zł, w tym w 2006 r. – 627.237 zł.
2. Zwiększa się zakres wykonywania programu na zadaniu „Urządzenie placu szkolnego w Starym Dzikowie” o wykonanie utwardzenia placu na wartość 100.000 zł.
Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu po zmianach wynoszą 142.000 zł, w tym w 2006 r. –  142.000 zł.

§ 2

Wykaz zawierający limity wydatków na realizację programu zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 12/II/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego p.n. „Rozwój Edukacyjny i Sportowy Gminy - II Etap”
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:02.08.2007 09:42
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.03.2011 18:18