Uchwała Nr 14/III/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2006 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165  ust. 1 i 2, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Stary Dzików

uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 280.016 zł, w tym z następujących źródeł:
a) subwencja oświatowa w kwocie 243.057 zł,
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie
36.959 zł.
Subwencje wprowadzono na podstawie pism Ministra Finansów ST5-4822-20g/2006 z dnia 2006-10-30, ST5-4822-22g/2006 z dnia 2006-11-08, ST5-4822-16g/2006 z dnia 2006-10-19, ST3-4822-1/2006 z dnia 2006-10-25.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 280.016 zł z przeznaczeniem na:
a) składki na opłacenie PFRON – 36.959 zł,
b) odprawy dla nauczycieli – 20.873 zł,
c) opłata składki ZUS od wynagrodzeń dla nauczycieli – 10.184 zł,
d) składki na Fundusz Pracy – 2.000 zł,
e) zakup wyposażenia do szkoły w Starym Dzikowie – 210.000 zł,
3. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Budżetowej Rady Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 14/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:02.08.2007 09:57
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.03.2011 18:19