Uchwała Nr 15/III/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I Instancji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
p o w o ł u j e :

§ 1

Komisję Dyscyplinarną I Instancji w składzie:
1. Buczko Marek
2. Jabłońska Krystyna
3. Nieckarz Tadeusz
4. Nieckarz Jan
5. Zając Edward

§ 2

Do zadań Komisji należeć będzie orzekanie w sprawach dyscyplinarnych pracowników samorządowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 15/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I Instancji
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:02.08.2007 10:00
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.03.2011 18:19