Uchwała Nr 18/III/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, która nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo działalności gospodarczej,
2) nieruchomości lub ich części wykorzystywane dla celów ochrony przeciwpożarowej,
3) budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

§ 2

Traci moc Uchwała Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 99/XII/2003 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2007 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 18/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:02.08.2007 10:08
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.03.2011 18:20