Uchwała Nr 24/IV/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2006 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165  ust. 1 i 2, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Stary Dzików

uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.000 zł, w tym z następujących źródeł:
a) system informatyczny „POMOST” o kwotę  3.000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 129.000 zł z przeznaczeniem na:
a) budowę dróg gminnych w Ułazowie – 125.000 zł,
b) budowę kanalizacji w Ułazowie – 1.000 zł,
c) zakup komputera dla GOPS – 3.000 zł.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 126.000 zł z następujących zadań:
a) remonty dróg gminnych – 125.000 zł,
b) opłaty podatku VAT z kanalizacji – 1.000 zł.
4. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Budżetowej Rady Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 24/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:02.08.2007 11:45
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.03.2011 18:22