Uchwała Nr 25/III/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia terminów i sposobu przeprowadzenia zebrań wiejskich, na których dokonane będą wybory sołtysów i składy rad sołeckich

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 1 Statutu Sołectwa –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala zasady wykonania czynności wyboru:

§ 1

I. Rozpoczęcie zebrań, wybór komisji skrutacyjnej i przyjęcie zgłoszeń kandydatów na sołtysa i na członków rady sołeckiej:
    1. Cewków 11.02.2007 r. godz. 1130
    2. Moszczanica 11.02.2007 r. godz. 1400
    3. Ułazów 11.02.2007 r. godz. 1100
    4. Nowy Dzików 11.02.2007 r. godz. 1330
    5. Stary Dzików 11.02.2007 r. godz. 1000
II.
Ogłasza się przerwę dla przygotowania kart do głosowania.
III.
Głosowanie:
    1. Cewków 18.02.2007 r. godz. 900 - 1700
    2. Moszczanica 18.02.2007 r. godz. 900 - 1500
    3. Ułazów 18.02.2007 r. godz. 900 - 1500
    4. Nowy Dzików 18.02.2007 r. godz. 900 - 1500
    5. Stary Dzików 18.02.2007 r. godz. 900 - 1600
IV.
Ogłoszenie wyników wyborów i zamknięcie zebrania.

§ 2

Na przewodniczących zebrań wiejskich wyznacza się:
1. Cewków – Kudła Mariusz
2. Moszczanica – Maciejak Ryszard
3. Ułazów – Wenek Jerzy
4. Nowy Dzików – Peszko Janusz
5. Stary Dzików – Dyjak Adam

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 25/III/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia terminów i sposobu przeprowadzania zebrań wiejskich, na których dokonane będą wybory sołtysów i składy rad sołeckich
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:02.08.2007 11:53
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.03.2011 18:23