Uchwła Nr 26/IV/2006
Rady Gminy w Staym Dzikowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Uchyla się Uchwałę Zarządu Gminy w Starym Dzikowie Nr 50/XXX/96 z dnia 14 sierpnia 1996 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 26/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:02.08.2007 11:59
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.03.2011 18:23