Uchwała Nr 27/IV/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) i art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Przeznacza się do zbycia nieruchomość położoną we wsi Moszczanica gm. Stary Dzików oznaczoną nr ewid. 1513/2 o pow. 0,01 ha i 1513/3 o pow. 0,06 ha na rzecz ..................................* zam. .............................*

§ 2

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.


* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) pominięto imię, nazwisko i adres nabywcy

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 27/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:02.08.2007 12:07
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:03.12.2019 21:00