Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy w Starym Dzikowie
za I półrocze 2007 roku


Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedkłada się informację z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za I półrocze 2007 r.

Budżet gminy na 2007 r. został uchwalony Uchwałą Ray Gminy w Starym Dzikowie Nr 41/VI/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w następujących kwotach:
- dochody - 9.983.010 zł
- wydatki - 9.563.610 zł
- nadwyżka budżetu - 419.400 zł przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy w Starym Dzikowie oraz zarządzeń Wójta Gminy Stary Dzików.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody - 10.047.495 zł
- wydatki - 9.628.095 zł
- nadwyżka budżetu - 419.400 zł

Dochody:
Na ogólny plan 10.047.495 zł dochody wykonano w kwocie 6.015.661 zł co stanowi 59,87 %, z tego:
- plan dochodów własnych 4.049.781 zł - wykonano 2.649.482 zł, tj. 65,42 %
- plan subwencji ogólnej 4.008.159 zł - wykonano 2.354.774 zł, tj. 58,75 %
- plan dotacji na zadania własne 201.507 zł - wykonano 137.062 zł, tj. 68,02 %
- plan dotacji na zadania zlecone 1.788.048 zł - wykonano 874.343 zł, tj. 48,90 %

Wydatki:
Do dnia 30.06.2007 r. wydatki zrealizowano w 45,39 % planu rocznego (9.628.095 zł) tj. na kwotę 4.370.172 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 4.370.172 zł

Zrealizowany budżet na dzień 30.06.2007 r. zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 1.645.489 zł.

W I półroczu 2007 r. dokonano spłaty wymagalnych rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 173.400 zł.


Stary Dzików, dnia 30 lipca 2007 r.

Wójt Gminy
mgr inż. Aniela Hulak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy w Starym Dzikowie za I półrocze 2007 roku
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:06.08.2007 10:05
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:06.08.2007 10:05