Wójt Gminy

mgr inż. Tomasz Jabłoński

Telefon: 016 631-80-50
Fax: 016 631-80-50
e-mail: wojt@starydzikow.pl

Zadania i kompetencje Wójta

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

1. Do kompetencji Wójta, jako kierownika Urzędu, należy w szczególności:
1) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;
2) prowadzenie bieżących spraw Gminy;
3) nadzorowanie działalności organów Sołectw gminy;
4) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
5) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
6) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań przez:
a) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół,
b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
c) Gminny Ośrodek Kultury;
7) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
8) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań;
9) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej;
10) upoważnianie Sekretarza, Skarbnika lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
11) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym i innych oświadczeń od kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych;
12) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie gospodarowania mieniem;
13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady;
14) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
15) wydawanie zarządzeń i zarządzeń wewnętrznych Wójta Gminy;
16) reprezentowanie Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy;
17) przedstawianie Radzie projektów uchwał;
18) współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach podpisanych porozumień;
19) strategiczne zarządzanie Gminą Stary Dzików, w tym określenia i monitorowania realizacji celów;
20) przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków.
2. Wójt może powierzyć Sekretarzowi Gminy prowadzenie w swoim imieniu określonych spraw Gminy.
3. Wójt jest Szefem Obrony Cywilnej i Przewodniczącym Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
4. Wójt kieruje działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej wprowadzonymi na terenie Gminy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wójt Gminy
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.07.2003 11:23
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:18.05.2020 12:23