Sekretarz Gminy

mgr Marek Buczko

Telefon: 16 631-80-50
Fax: 16 631-80-50
e-mail: mbuczko@starydzikow.pl

Zadania i kompetencje Sekretarza

Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, organizuje pracę Urzędu, a w szczególności:
1. Wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Wójta i niniejszym regulaminem.
2. W czasie nieobecności lub niemożliwości wykonywania przez Wójta funkcji, kieruje Urzędem i wykonuje czynności mu dozwolone upoważnieniem związane z prowadzeniem spraw Gminy.
3. Do zadań Sekretarza Gminy należy między innymi:
1) opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego;
2) opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy z zastrzeżeniem, że zakresy czynności dla pracowników referatów opracowują kierownicy referatów;
3) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie;
4) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
5) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych;
6) sporządzanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawców;
7) kierowanie i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Referatem Organizacyjnym;
8) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;
9) nadzór nad organizowaniem procesu doskonalenia zawodowego pracowników;
10) koordynowanie prac związanych z organizacją wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych, referendów, spisów;
11) podpisywanie pism i decyzji w granicach udzielonego upoważnienia przez Wójta;
12) koordynowanie pracy praktykantów i stażystów;
13) dekretowanie korespondencji wpływającej do Urzędu;
14) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy wobec Wójta, za wyjątkiem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia;
15) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej pozostającej w posiadaniu Urzędu na zasadach i trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz w Zarządzeniu Wójta;
16) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta;
17) organizowanie, nadzorowanie i kierowanie pracami pracowników gospodarczych Urzędu Gminy, osób skierowanych do prac społeczno-użytecznych;
18) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej pozostającej w posiadaniu Urzędu na zasadach i trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej, oraz w Zarządzeniu Wójta.
4. Realizacja zadań Zastępcy Kierownika USC.
5. Realizacja zadań Inspektora Ochrony Danych:
1) Nadzór nad stosowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
2) Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
3) Opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji ochrony danych osobowych, tj. polityki bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz nadzór nad przestrzeganiem zasad w niej określonych;
4) Zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
5) Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych;
6) Nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz kontrola przebywających w nich osób;
7) Nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych na których zapisywane są dane osobowe;
8) Kontrola nad danymi osobowymi wprowadzonymi do zbiorów (przez kogo zostały wprowadzone, komu są przekazywane);
9) Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń lub podejrzenia naruszenia zabezpieczeń;
10) Nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe;
11) Nadzór nad prawidłowością archiwizacji oraz usuwania danych osobowych.
6. Realizacja zadań z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu w szczególności:
1) opracowywanie i realizacja Programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
2) utrzymanie bieżących kontaktów pomiędzy Gminą i organizacjami pozarządowymi;
3) przygotowanie projektów uchwał Rady z zakresu zlecania zadań organizacjom;
4) pożytku publicznego;
5) przygotowywanie zarządzeń Wójta w sprawach ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego;
6) przyjmowanie ofert, przeprowadzenie konkursu, przygotowanie projektów umów;
7) dokonywanie merytorycznej i formalno-rachunkowej kontroli przedkładanych przez organizacje pożytku publicznego sprawozdań z realizacji zadań zgodnie z zawartymi umowami.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sekretarz Gminy
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.07.2003 11:30
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:18.05.2020 11:12