Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym

Zarządzenie Nr 12/2008

Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 10 kwietnia 2008 r.

 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 33/2003 z dnia 28 października 2003 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
w Starym Dzikowie

 

 

            Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

 

 

zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 33/2003 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie wprowadzam następujące zmiany:

1.      W § 7 ust. 1:

1)      pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„Samodzielne stanowisko d/s gospodarki przestrzennej i budownictwa”.

2)      dodaje się pkt 10 o treści:

„Samodzielny referent d/s promocji i funduszy unijnych”.

2.      W § 22:

1)      w ust. 4 dodaje się pkt 7 o treści:

„przygotowanie i opracowanie BIP”.

2)      traci moc ust. 5.

3.      W § 26 dodaje się ust. 3 o treści:

„3.  Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności:

1)      ochrona i kształtowanie środowiska, w tym wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

2)      opiniowanie programów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,

3)      opiniowanie planu ruchu zakładów górniczych,

4)      ochrona środowiska przed odpadami,

5)      utrzymanie porządku i czystości.”

4.      W § 27:

1)      zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Do zadań samodzielnego stanowiska d/s gospodarki przestrzennej i budownictwa należą sprawy:”.

2)      traci moc ust. 3.

 

 

5.      Dodaje się § 29 o treści:

„Do zadań samodzielnego referenta d/s promocji funduszy unijnych należy prowadzenie spraw w zakresie:

1)      promocja gminy, jej walorów i osiągnięć na rynku krajowym i zagranicznym,

2)      prowadzenie spraw związanych z kontaktami gminy ze współpracującymi samorządami, urzędami szczebla wojewódzkiego i centralnego,

3)      kontakty z mediami, serwisami internetowymi, firmami promocyjnymi,

4)      projektowanie i zamawianie materiałów promocyjnych i prowadzenie ich ewidencji,

5)      współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,

6)      współpraca w zakresie uczestnictwa podmiotów z terenu gminy w programach i projektach europejskich,

7)      pozyskiwanie funduszy udostępnianych Polsce przez Unię Europejską, wspomagających funkcjonowanie gminy, jej jednostek organizacyjnych,

8)      przygotowanie i opracowanie Biuletynu Informacji Publicznej,

9)      przygotowywanie wniosków o fundusze unijne w zakresie tzw. „projektów miękkich”,

10)  praca w zespole w zakresie przygotowywania innych wniosków o fundusze unijne,

11)  pomoc merytoryczna dla jednostek organizacyjnych w zakresie przygotowywania wniosków o fundusze zewnętrzne,

12)  koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych oraz związanych z realizacją zadań,

13)  informowanie o możliwościach pozyskiwania środków z różnych źródeł,

14)  współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim, administracją rządową w zakresie pozyskiwania środków.”

6.      Dotychczasowe paragrafy od nr 29 do 32 otrzymują numery od 30 do 33.

7.      Schemat organizacyjny stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.05.2010 14:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż