Wójt Gminy

­

Wójt Gminy

mgr inż. Tomasz Jabłoński

Telefon: 16 631-80-50
Fax: 16 631-80-50
e-mail: wojt@starydzikow.pl

Zadania i kompetencje Wójta

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

1. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.
2. Prowadzenie bieżących spraw Gminy.
3. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności.
4. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu.
5. Zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników.
6. Okresowe zwoływanie – nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu – narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań.
7. Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy.
8. Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi  podziału zadań.
9. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej.
10. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu.
11. Upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
12. Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Skarbnika, Sekretarza, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.
13. Ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych.
14. Wykonywanie innych zadania zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wójt Gminy
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2003 14:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.05.2020 12:22 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
28.02.2019 13:14 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
25.11.2018 19:32 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
25.11.2018 12:54 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
25.11.2018 12:54 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
27.12.2010 13:51 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
27.12.2010 13:43 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
07.12.2006 10:13 Edycja dokumentu - nowy adres e-mail (Zbigniew Broź)
24.02.2005 11:50 Edycja dokumentu - formatowanie tekstu (Zbigniew Broź)
24.02.2005 11:48 Edycja dokumentu - formatowanie tekstu (Zbigniew Broź)
24.02.2005 11:44 Edycja dokumentu - formatowanie tekstu (Zbigniew Broź)
26.02.2004 10:57 Edycja dokumentu - aktualizacja zadań i kompetencji (Zbigniew Broź)
26.02.2004 10:47 Edycja dokumentu - zmiana adresu e-mail (Zbigniew Broź)
14.07.2003 15:12 Edycja dokumentu - zmiana wielkości czcionki (Zbigniew Broź)
14.07.2003 15:09 Edycja dokumentu - dodanie zadań i konpetencji Wójta (Zbigniew Broź)
02.07.2003 15:02 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
01.07.2003 14:40 Edycja dokumentu (adres e-mail). (Zbigniew Broź)
01.07.2003 14:32 Dodano dane o Wójcie (Organy Gminy -> Wójt). (Zbigniew Broź)