Ulga inwestycyjna

­

Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr/Fn .II    

 

Ulga inwestycyjna

Podstawa prawna

Art.13 ust.1, art .13 d ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz.U.z 2006 r Nr136 , poz.969 z póż.zm.) 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz.60 z póż.zm.)                                          

 

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej.                                Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków.

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Komórka odpowiedzialna

Referat do spraw podatków i opłat

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Franciszka Mazur – inspektor                  

II  piętro, pok. nr 14  tel.(16) 6318047  wew.26                                    

Inne informacje

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na:                                                                  

- budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,                                                                           

- zakup i zainstalowanie : deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń  zaopatrzenia gospodarstwa w wodę , urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych żródeł energii ( wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).              

Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu  tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.   Ulga podatkowa udzielana jest na wniosek podatnika. Ulgę stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.                                                                                              W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.     

Opracował: Franciszka Mazur - Inspektor

Sprawdził: Krystyna Jabłońska – Sekretarz Gminy

Zatwierdził: Aniela Hulak  - Wójt Gminy

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ulga inwestycyjna
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2010 09:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.05.2010 09:17 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)