Podatek leśny

­

Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

                        

  Nr /Fn.II                       

     Podatek leśny                                              

Podstawa prawna

-Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r Nr 8 poz.60 ze zmianami )    Ustawa z dnia  30 października 2002  o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200 poz.1682 ze zmianami ) Komunikat Prezesa Urzędu Statystycznego ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski „    w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału każdego roku ,ustalający średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

 

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie  decyzji w sprawie  podatku leśnego  dla osób fizycznych

 Kontrola poprawności złożonej deklaracji na podatek leśny  dla osób prawnych .

Wymagane dokumenty

Deklaracja w sprawie podatku leśnego   - od osób prawnych . Informacja o lasach    - dla osób fizycznych  (deklaracje oraz informacje  są dostępne  pokój nr 14  II piętro)

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

Osoby prawne składają deklarację podatkową w terminie do 15 stycznia roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub korektę do złożonej deklaracji.  Osoby fizyczne składają informacje o lasach  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności  uzasadniających powstanie tego obowiązku lub jego wygaśnięcie .

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji  stronie- osoby fizyczne

Komórka odpowiedzialna

Referat do spraw podatków i opłat

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Osoby prawne – Józefa Rębisz- inspektor 

Osoby fizyczne- Franciszka Mazur -inspektor 

II piętro pok. 14 tel. 631 80 47  wew.26

Inne informacje

Osoby prawne wpłacają obliczony w deklaracji podatek bez wezwania na rachunek urzędu lub w kasie w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego ,w terminie do 15 każdego miesiąca .Osoby fizyczne wpłacają podatek leśny  na podstawie decyzji wymiarowej w czterech ratach płatnych: I rata płatna do 15 marca roku podatkowego  II rata płatna do 15 mają  roku podatkowego  III rata płatna do 15 września roku podatkowego  IV rata płatna do 15  listopada roku podatkowego Osoby fizyczne mogą dokonać wpłaty na rachunek bankowy, w kasie Urzędu Gminy lub do rąk sołtysa. Zwalnia się od podatku leśnego lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat ,lasy wpisane do rejestru zabytków,użytki ekologiczne.

Opracował: Franciszka  Mazur -- Inspektor

Sprawdził: Krystyna  Jabłońska – Sekretarz  Gminy

Zatwierdził:  Aniela  Hulak – Wójt Gminy

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Podatek leśny
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2010 09:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.05.2010 09:31 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)